0
Created on By parich suriya
แนวข้อสอบท้องถิ่น อปท. รวมทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบท้องถิ่น อปท. รวมทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบท้องถิ่น – เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. (รวมทุกตำแหน่ง)

1 / 14

การวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง

2 / 14

การกำหนดตัวชี้วัดผลงานเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการข้อใดกล่าวถูกต้อง

3 / 14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบที่จะแสดงให้เห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

4 / 14

การยุบเขตอำเภอห่างไกล กระทำโดยกฏหมายใด

5 / 14

สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

6 / 14

เลขานุการคณะกรรมการ การจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น คือตำแหน่งใด

7 / 14

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตตุประสงค์และเป้าหมาย

8 / 14

การเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ กระทำโดยกฏหมายใด

9 / 14

ใครมีอำนวจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

10 / 14

สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละกี่คน

11 / 14

สภาตำบล มีฐานะเป็นอะไร

12 / 14

การจัดตั้งอำเภอ กระทำโดยกฏหมายใด

13 / 14

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

14 / 14

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

Your score is

The average score is 0%

0%

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น (คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ) ทั้งในรูปแบบ PDF และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) หม่..แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2564

ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น

 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบาย [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ตัวอย่างข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
 • แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ข้อสอบ พร้อมเฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ข้อสอบ เฉลย]
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ข้อสอบ เฉลย]

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น – พรบ. ความรู้ความสามรถทั่งไป ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบาย PDF และหนังสือ

ตัวอย่างหนังสือสอบ ภาค ก และ ข ท้องถิ่น

ตัวอย่างหนังสือสอบ ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ

 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2564

  395.00฿740.00฿
 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น 2564

  395.00฿740.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564 

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2564

  395.00฿705.00฿

หลักสูตรวิธีการสอบ ท้องถิ่น ตามประกาศรับสมัคร 2564

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๓ ภาค รายละเอียดตามที่ได้กําหนดไว้ใน “หลักสูตรและ วิธีการสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม ระดับตําแหน่ง ดังนี้ (รายละเอียดตามที่ได้กําหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้)

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือ ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่า ด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

4. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

เป็นการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุป ความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการสอบโดย ข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องสอบความรู้ ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น รายละเอียดตามที่ได้กําหนด ไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน” แนบท้ายประกาศนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ข ตามประกาศแนบท้าย

3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ

ข่าวประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564


ประกาศรับสมัคร ท้องถิ่น 2564