แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ข ท้องถิ่น (คณิตและอังกฤษ เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบ) ทั้งในรูปแบบ PDF และหนังสือฟรีค่าจัดส่ง อัพเดทเนื้อหาตามประกาศสอบ ครบจบในเล่มเดียว ทั้งภาค ก และ ข (เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย) ใหม่..แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2563

ตัวอย่างเนื้อหาข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2563

 • วิชาคณิตศาสตร์
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ
 • วิชาภาษาไทย
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย
 • ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
 • สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
 • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 • สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.เทศบาล 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 และ 2562
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนังสือสอบ ภาค ก และ ข ท้องถิ่น

ตัวอย่างหนังสือสอบ ภาค ข ท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ

 • แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ) 2563

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ) 2563

  แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ) 2563

  500.00฿520.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น 2563

  แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น 2563

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักสันทนาการปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ ครูผู้ดูแลเด็ก ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท. 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท. 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น (อปท) 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย ท้องถิ่น 2562

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท้องถิ่น 2562

  395.00฿705.00฿

ประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา

ภาคกลางเขต ๑ ได้แก่
1.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัดปทุมธานี ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖.จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงห์บุรี ๘.จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลางเขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดจันทบุรี ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัดชลบุรี ๔.จังหวัดตราด ๕.จังหวัดนครนายก ๖.จังหวัดปราจีนบุรี ๗.จังหวัดระยอง ๘.จังหวัดสมุทรปราการ ๙.จังหวัดสระแก้ว

ภาคกลางเขต ๓ ได้แก่
๑.จังหวัดกาญจนบุรี ๒.จังหวัดนครปฐม ๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔.จังหวัดเพชรบุรี ๕.จังหวัดราชบุรี ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒.จังหวัดขอนแก่น ๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์
๖.จังหวัดมหาสารคาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร ๓.จังหวัดร้อยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร์ ๖.จังหวัดอำนาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๓ ได้แก่
๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ ๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖.จังหวัดหนองบัวลำภู ๗.จังหวัดอุดรธานี

ภาคเหนือเขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดชียงราย ๒.จังหวัดเชียงใหม่ ๓.จังหวัดน่าน ๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จังหวัดลำปาง ๘.จังหวัดลำพูน

ภาคเหนือเขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดกำแพงเพชร ๒.จังหวัดตาก ๓.จังหวัดนครสวรรค์ ๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี

ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่
๑.จังหวัดกระบี่ ๒.จังหวัดชุมพร ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช ๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่
๑.จังหวัดตรัง ๒.จังหวัดนราธิวาส ๓.จังหวัดปัตตานี ๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล