เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวข้อที่มักออกสอบบ่อยๆ
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวข้อที่มักออกสอบบ่อยๆ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป – สรุปเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทเนื้อหาตามวิธีการคัดเลือกในประกาศรับสมัคร ครบตรงตามประกาศรับสมัครรอบนั้นๆ มีทั้งแบบไฟล์ PDF โหลดได้เลย และแบบหนังสือ

เตรียมสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำหรับเตรียมสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต้องเตรียมความพร้อมในการสอบด้านใดบ้าง สำหรับผู้จะสอบต้องดูเกณฑ์การคัดเลือก หรือวิธีการให้คะแนะในประกาศสอบสอบเป็นหลัก บางหน่วยงานจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน ศึกษาค้นหาความรู้ทำความเข้าใจตามที่ประกาศไว้ หัวข้อที่มักออกสอบบ่อยๆ ในตำแหน่งนี้

  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
  • การจัดเก็บเอกสาร
  • การเขียนรายงานการประชุม
  • การใช้คอมพิวเตอร์
  • การเขียนหนังสือราชการ

ลักษณะงานโดยทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญาเป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์