แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง 2561

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง 2561

  • 395 บ. แบบไฟล์ PDF 
  • 585 บ. หนังสือ (ได้รับ 2-3 วันทำการ)
  • 605 บ. หนังสือแบบเก็บเงินที่ปลายทาง (ได้รับ 2-3 วันทำการ)

 

สอบถาม/สั่งชื้อ

LINE : @dokkooon (หรือคลิกที่รูป QR-CODE ด้านล่าง)
โทรศัพท์ : 0910199179

มั่นใจ 100 % (ทะเบียนการค้าออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง 2561

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง อัพเดทใหม่ ธ.ค. 2561  ในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ บริการจัดส่งฟรี (เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย+ไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งาน)

สารบัญ เนื้อหาในเล่มหนังสือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครอง
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– การเขียนหนังสือราชการ
– การจัดเก็บเอกสาร
– การเขียนรายงานการประชุม
– ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ
– สรุปสาระสคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– หลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบ หลักการบัญชีเบื้องต้น
– การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
– การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์กร
– การนำนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ
– การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

**ข้อสอบ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า แนวข้อสอบ


สมัครสอบออไลน์ได้ที่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง 

https://admincourt.thaijobjob.com/

ดูประกาศรับสมัคร สำนักงานศาลปกครอง

๕. หลักสูตรและวิธีการสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง

สํานักงานศาลปกครองจะดําเนินการสอบแข่งขัน โดยการทดสอบ ๒ ภาค ดังนี้

๖.๑ สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (ปรนัย) และทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

(๑) สอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) มีเนื้อหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานพัสดุ งานการเงินและบัญชีเบื้องต้น งานนโยบายและแผน แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน และความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ

(๒) ทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม Microsoft office version ๒๐๑๐ โดยทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยการพิมพ์ภาษาไทย มาตรฐาน ระดับการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๕ คํา/นาที

ทั้งนี้ สํานักงานศาลปกครองจะดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตําแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ การพิมพ์ และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

๖.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

รีวิวผู้สอบผ่าน

รีวิวลูกค้าที่ประสบณ์ความสำเร็จ
รีวิวลูกค้าที่ประสบณ์ความสำเร็จ

#เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักงานศาลปกครอง
#แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง
#คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง 2561 จาก 1 รีวิว

  1. admin

    สมัครสอบได้ที่ http://bit.ly/2DTDowV

เพิ่มบทวิจารณ์