เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำหรับเตรียมสอบบรรจุงานราชการ
แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำหรับเตรียมสอบบรรจุงานราชการ

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รวบรวมเนื้อหา ข้อสอบพร้อมเฉลย อัพเดทเนื้อหาใหม่ ตามวิธีการคัดสรรในประกาศสอบรอบนั้นๆ ตัวอย่างข้อสอบในเล่มเป็นแบบอัตนัย มีให้เลือกทั้งรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF และแบบหนังสือ

ลักษณะงานโดยทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การสำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของทางราชการ การสำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้

 • เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
 • เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 1.  ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ สำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
  (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  (3) สำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสํานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 2. ด้านการบริการ
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
  (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

Showing 1–12 of 89 results

Showing 1–12 of 89 results