สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร 400 อัตรา 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตําแหน่งเภสัชกร
  • กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ อัตราว่าง 400 อัตรา (ทุกจังหวัด)

ค่าตอบแทน

  • หลักสูตร 5 ปี 20,540 บาท
  • หลักสูตร 5 ปี 22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครสอบ