Posted on

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563 | แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 ธันวาคม 2563

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก

  • ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จํานวน 3 อัตรา

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

  • ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัคร 2563

การรับสมัครสอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563