สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2564

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
จำนวน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย)
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางเทคโนโลยีการศึกษา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

7. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป


คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหาข้อสอบ พร้อมเฉลย

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สตง. 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สตง. 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สตง. 2564

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สตง. 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สตง. 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. 2563

  395.00฿670.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2563

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2563

  395.00฿605.00฿