shop

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี อัปเดต 2565 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัคร มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ชำระแล้วรับได้เลย และหนังสือฟรีค่าส่ง ชำระปลายทางได้ ฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565 เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565 เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย

สารบัญเนื้อหาในเล่ม นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

 • ความรู้เกี่ยวกรมบังคับคดี
 • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
 • สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน
 • สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • แนวข้อสอบ สรุปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับย่อ)
 • แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับย่อ)
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดตตามวิธีการคัดสรร กรมบังคับคดี 2565 ที่ใช้สอบตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

√ แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
√ แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
√ แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
√ ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
√ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
√ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
√ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
√ แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
√ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร ?

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 585 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 605 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ


แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี 2565

 • แนวข้อสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี 2565

  แนวข้อสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี 2565

ช่องทางการแจ้งชำระ (รับไฟล์ PDF และรับไฟล์เสียงการสอบการสอบสัมภาษณ์งานราชการ)


 • ไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว รับไฟล์ทางแชทได้เลย
 • ชำระเงินปลายทาง | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

ช่องการชำระเงิน COPY เลขบัญชีด้านล่าง

4087993553 ไทยพาณิชย์
4090633303 กรุงไทย
0643262347 กสิกรไทย
020062027568 ออมสิน
053910017883 ธอส
0910199179 PromrtPay
0910199179 True wallet

สรุปแนวข้อสอบงานราชการ คู่มือเตรืยมสอบงานราชการ เก็งข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบงานราชการ แนวข้อสอบพนักงานราชการ แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบข้าราชการ กทม. หน่วยงานรัฐ ปรับปรุงเนื้อหา ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ก่อนออกว่างจำหน่าย สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @dokkooon อย่าลืมมี @ นำหน้าด้วยนะครับ

น้ำหนัก 0.5 กรัม
ขนาด 8.3 × 11.3 × 4 เซนติเมตร
รูปแบบ.

, ,

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี 2565 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  อัพเดต 2565

เพิ่มบทวิจารณ์