แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. 2565

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿670.00฿

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

\

รูปแบบเนื้อหาแนวข้อสอบ

01. แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท LINE,Facebook,Email)
02. แบบหนังสือ 650 บาท 
03. แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ

**แบบหนังสือ ฟรีค่าจัดส่ง ส่งโดย Flash Express 2-3 วันทำการได้รับ

สอบถาม/สั่งชื้อผ่านไลน์

**สั่งได้ตลอด 24 ชม. | ผ่าน Line : @dokkooon หรือ Facebook หรือ ผ่านเว็บ หยิบใส่ตะกร้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. 2565

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) อัปเดตใหม่ล่าสุด พฤษภาคม 2565 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย) อัปเดตเนื้อหาตามเกณฑ์การประกาศรับสมัครสอบ มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์ PDF ราคา 395 ชำระแล้วรับได้เลยจัดส่งทางแชท และแบบหนังสือฟรีค่าส่ง สามารถชำระปลายทางได้ แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) อัปเดตใหม่ล่าสุด พฤษภาคม 2565 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย)
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) อัปเดตใหม่ล่าสุด พฤษภาคม 2565 (ในเล่มประกอบไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย)

สารบัญเนื้อหานักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
 • การจัดทำแผนงาน/โครงการ
 • แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 • การบริหารโครงการ
 • การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงงาน
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับย่อ)
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • แผนการปฏิรูปประเทศ
 • นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
 • แผนระดับที่ 3
 • ความรู้เกี่ยวกับบริหารงานราชการและงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • ความรู้เกี่ยวกับการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
 • ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคราคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ทำไมต้องชื้อเล่มนี้ ?

เพราะหนังสือเล่มนี้อัปเดต ตามวิธีการคัดสรร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) 2565  ที่ใช้สอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครบจบในเล่มเดียวทั้งเนื้อหาตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย

ในเล่ม มีอะไรบ้าง ?

ในเล่มประกอบได้ด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย ตามตัวอย่างในสารบัญด้านบน และไฟล์เสียง MP3 การสอบสัมภาษณ์งานราชการส่งทางแชท

รายละเอียดเพิ่มเติมหนังสือ ?

 แบบไฟล์ PDF และแบบหนังสือเนื้อหาเหมือนกัน
 แบบไฟล์ PDF สามารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ smartphone ปริ้นได้ ไม่หมดอายุ
 แบบหนังสือ ขนาด กระดาษ A4 ขนาด
 ตัวอย่างแนวข้อสอบเป็นแบบ ปรนัย 4 ตัวเลือก
 เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์
 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
 เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย
 แนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย
 ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจหนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร :

01. สนใจแบบไฟล์ pdf 395 บ. ชำระแล้ว แจ้งชำระผ่านแชท รับไฟล์ทางแชทได้เลย
02. สนใจแบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
03. สนใจแบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท | แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ผ่านแชทได้เลยครับ 2-3 วันได้รับ

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สคทช. 2565 จาก 1 รีวิว

 1. parich suriya

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เพิ่มบทวิจารณ์