นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แบบหนังสือและแบบเอกสาร PDF
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แบบหนังสือและแบบเอกสาร PDF

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    แนวข้อสอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในเล่มเป็นเนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทตามประกาศสอบรับสมัครสอบของหน่วยงานราชการรอบนั้นๆ มีให้เลือกทั้งแบบไฟล์เอกสาร PDF และรูปเล่มหนังสือ ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้าทำงาน

ลักษณะงานโดยทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามสำนักงาน ก.พ กำหนด)