100 ตัวอย่างข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล
100 ตัวอย่างข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ครูปฐมวัย และอนุบาล แจกฟรี 100 ข้อ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำรหรับเตรียมสอบครูปฐมวัย และอนุบาล เตรียมความพร้อมในการสอบครู สพฐ. ครูผู้ช่วย ครูท้องถิ่น ที่ครูปฐมวัยควรรู้


ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q) คือผู้ใด

ก. Binet

ข. Stern

ค. John Dewey

ง. Piaject

ตอบ. Stern :  IQ คือเรื่องของความฉลาดทางด้านสติปัญญา วัดจากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ 90-110

 

ข้อใดคือระยะเวลาความสนใจของเด็กปฐมวัยในช่วยอายุ 4 ปี

ก. ประมาณ 5 นาที

ข. ประมาณ 8 นาที

ค. ประมาณ 12 นาที

ง. ประมาณ 15 นาที

ตอบ. ประมาณ 12 นาที  :
ระยะเวลาความต้องการและความสนใจ

– วัย 3 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 8 นาที
– วัย 4 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 12 นาที
– วัย 5 ขวบ มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 15 นาที
ระยะเวลากิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
– ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที
ระยะเวลาเด็กมีอิสระเลือกเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง
– ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที

 

สาระการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี มีกี่สาระ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546)

ก. 1 สาระ

ข. 2 สาระ

ค. 3 สาระ

ง. 4 สาระ

 ตอบ. 2 สาระ : 1.สาระที่ควรรู้ 2.ประสบการณ์ที่สำคัญ

 

ผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาปฐมวัย

ก. มอนเตสเซอรี่

ข. โอเวน

ค. เฟียเจท์

ง. เฟรอเบล

ตอบ. เฟรอเบล : ในปี ค.ศ. 1837 เฟรอเบล ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในเยอรมัน เป็นผู้สร้างประวัติศาสคร์ที่ยาวที่สุดของการศึกษาปฐมวัย

 

ผู้ใดมีความเชื่อว่าวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ

ก. มอนเตสเซอรี่

ข. โอเวน

ค. เฟียเจท์

ง. เฟรอเบล

ตอบ. โอเวน : ในปี ค.ศ. 1820 ได้เปิดโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ด้วยความเชี่อที่ว่าเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ

 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยใด

ก. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1

ข. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ค. สมัยกรุงศรีอยุธยา

ง. สมัยกรุงสุโขทัย

ตอบ. สมัยกรุงสุโขทัย 

 

กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่าที่นาที

ก. 10 นาที

ข. 20 นาที

ค. 30 นาที

ง. 40 นาที

ตอบ.  20 นาที :  หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน สำหรับกิจกรรมที่ใช้ความคิด ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 20 นาที

 

กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณกี่นาที

ก. ประมาณ 20-30 นาที

ข. ประมาณ 30-40 นาที

ค. ประมาณ 40-50 นาที

ง. ประมาณ 40-60 นาที

ตอบ. ประมาณ 40-60 นาที 

 

เด็กในวัยใด ที่มักปรากฏพฤติกรรมแบบต่างคนต่างเล่น

ก. 1 ปี

ข. 2 ปี

ค. 3 ปี

ง. 4 ปี

ตอบ.  2 ปี 

 

พฤติกรรมใด แสดงถึงพัฒนาการทางสังคมของเด็ก 4-5 ปี มากที่สุด

ก. การเลือกคบเพื่อนบางคนที่ถูกใจ

ข. เล่นเกมส์ที่มีกติกากับเพื่อน

ค. รู้จักการรอคอยผู้อื่น

ง. ร่วมมือทำงานกับผู้อื่น

ตอบ.  การเลือกคบเพื่อนบางคนที่ถูกใจ :  

 

เด็กที่ต้องการประสบความสำเร็จจะกระทำเช่นใด เมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลว

ก. เลิกทำงานที่ล้มเหลวแล้ว เริ่มงานใหม่

ข.  จะรู้สึกท้อแท้แต่ยังคงทำงานต่อไป

ค. จะหยุดทำงานที่ล้มเหลวระยะหนึ่งแล้ว จะกลับมาทำใหม่

ง.  เมื่อพบปัญหาจะท้อแท้และเลิกทำงานโดยสิ้นเชิง

ตอบ. เมื่อพบปัญหาจะท้อแท้และเลิกทำงานโดยสิ้นเชิง :  

 

อะไรจะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก

ก. พฤติกรรมนั้นจะลดลง

ข. พฤติกรรมนั้นจะเกิดเพิ่มขึ้น

ค. พฤติกรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

ง. พฤติกรรมนั้นจะคงที่

ตอบ.  พฤติกรรมนั้นจะเกิดเพิ่มขึ้น :  

 

การเล่นบล็อก เกิดคุณค่าทางการศึกษาในข้อมากที่สุด

ก. เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ความสมดุล

ข. เด็กเกิดความเพลิดเพลินในอารมณ์

ค. เด็กเรียนรู้การเล่นร้วมกันกับเพื่อน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ.  :  เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ความสมดุล

 

การเล่นในข้อใดที่มีประโยชน์ทางด้านภาษาและสังคมแก่เด็กปฐมวัยมากที่สุด

ก. การเล่นงูกินหาง

ข. การเล่นวิ่งเปี้ยว

ค. การเล่นชักเย่อ

ง. การเล่นตักเก

ตอบ.  การเล่นงูกินหาง 

 

เหตุใด เด็กปฐมวัยจึงเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่ค่อยอยู่นิ่ง

ก. เพื่อฝึกประสาทการรับรู้ต่างๆ

ข. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

ค. เพื่อสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัว

ง. เพื่อพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

ตอบ.  เพื่อพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย :  

 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี คำว่า 5 ปี หมายถึงอะไร

ก. อายุ 5  ปี บริบูรณ์พอดี

ข. อายุ 5 ปี ย่างเข้าปีที่ 6

ค. อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

ง. อายุ 5 ปี 11 เดือน 31 วัน

ตอบ. คำว่า 5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ต้องการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัยใด

ก. ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 4 ปี

ข. ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ปี

ค. ตั้งแต่ 2  ปี จนถึง 5 ปี

ง. ตั้งแต่ 3  ปี จนถึง 5 ปี

ตอบ.  ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 5 ปี :  

 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ก. เริ่มตั้งแต่คลดและอยู่รอดจากครรภ์มารดา

ข. เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 4 ปี

ค. เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี

ง. เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 10 ปี

ตอบ.  เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี :  

 

ข้อใดไม่ใช่เป็นประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

ก. การใช้ภาษา

ข. การคิด

ค. สุนทรียภาพ

ง. การสังเกต

ตอบ. สุรทรียภาพ : สรุทรียภาพ เป็นการชื่นมและสร้างสรรค์ จัดเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

การประเมินผลพัฒนาการเด็กใช้วิธีใดเป็นส่วนใหญ่

ก. การจดบันทึก

ข. การสังเกต

ค. ประสบการณ์

ง. แฟ้มผลงาน

ตอบ. การสังเกต : การประเมินผลระดับปฐมวัยยึดวิธี การสังเกตเป็นส่วนใหญ่

 

ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ก. การเล่น

ข. การถาม

ค. การนอนหลับให้เพียงพอ

ง. การจินตนาการ

ตอบ. การเล่น : เป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งพัฒนาเด็ก ยกเว้นข้อใด

ก. ด้านร่างกาย

ข. ด้านอารมณ์จิตใจ

ค. ด้านสิ่งแวดล้อม

ง. ด้านสังคม

ตอบ. ด้านสิ่งแวดล้อม

 

ข้อใดถูกต้องกับการจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

ก. 200 วัน : 1 ปีการศึกษา

ข. 250 วัน : 1 ปีการศึกษา

ค. 300 วัน : 1 ปีการศึกษา

ง. 360 วัน : 1 ปีการศึกษา

ตอบ. 200 วัน : 1 ปีการศึกษา : การจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะจัด 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วัน : 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง

 

การกำหนดการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละช่วงอายุควรจัดให้สอดคล้อง กับอะไรเป็นสำคัญ

ก. สรีะพัฒนาการ

ข. จิตวิทยาพัฒนาการ

ค. สภาพแวดล้อมพัฒนาการ

ง. สถานศึกษา

ตอบ. จิตวิทยาพัฒนาการ : จิตวิทยาพัฒนาการ คือพัฒนาในสอดคล้อง กับอายุ วุฒิภาวะ ระดับพัฒนาการ และลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก

 

ความเชื่อที่ว่า จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาระยะแรกแก่เด็กนนั้นไม่ใช่ การเอาความรู้ไปบอก แต่ควรปลูกผังให้เด็กเจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก

ก. มอนเตสซอรี

ข. รุสโช

ค. เฟรอเบล

ง. จอห์น ดิวอี้

ตอบ.  มาเรีย มอนเตสซอรี :

 

ข้อใดไม่ใช่หลักสูตรของมอนเตสซอรีที่นำมาสอนเด็ก

ก. วิชาการ

ข. จิตวิทยา

ค. ประสบการณ์

ง. คณิตศาสตร์และภาษา

ตอบ. จิตวิทยา  : มอสเตสซอรีได้พัฒนาวิธีการสอน โดยหลักสูตรที่นำมาสอนเด็ก แบ่งได้ 5 หมวด คือ 1. ภาษา 2. คณิตศาสตร์ 3.วิชาการ 4.ประสบการณ์ 5.ประสาทสัมผ้ส

 

การเล่นนิทานให้เด็กปฐมวัยฟัง ควรใช้เวลาประมาณกีนาที

ก. 10 – 15 นาที

ข. 15 – 20 นาที

ค. 20 – 25 นาที

ง. 25 – 30 นาที

ตอบ. 10 – 15 นาที :

 

Education toys ควรจัดไว้ในมุมใดของห้องเรียน

ก. มุมเครื่องเล่มสัมผ้ส

ข. มุมวิทยาศาสตร์

ค. มุมบทบาทสมมติ

ง. มุมกะบะทราย

ตอบ.  มุมเครื่องเล่มสัมผ้ส :

 

การจัดระบบสื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระบบอย่างไร

ก. input – process – output – feedback

ข. input – procedd – entity –  feedback

ค. input – procedd – entity – output

ง. input – process  – feedback – output

ตอบ. input – process – output – feedback :

 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 มีคำสั่งให้ใช้เมือใด

ก. 4 เมษยน 2546

ข. 4 มกราคม 2546

ค. 4 กันยนยา 2546

ง. 4 ธันวาคม 2546

ตอบ. 4 เมษยน 2546 :

 

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดในรูปแบบใด

ก. จัดเป็นรายวิชา

ข. จัดในรูปแบบสหวิชาผ่านการเล่น

ค. เรียนด้วยการฏิบัติ

ง. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

ตอบ. จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น :

 

รู้จักใช้คำถามว่า ทำไม / อย่างไร เป็นพัฒนาการตามวัยด้านใดของเด็กอายุ 5 ปี

ก. พัฒนาการด้านร่างกาย

ข. พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

ค. พัฒนาการด้านสังคม

ง. พัฒนาการด้านสติปัญญา

ตอบ. พัฒนาการด้านสติปัญญา :

 

การจัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มใด

ก. ต่ ากว่า 3 ปี

ข. 3-5 ปี

ค. 0-5 ปี

ง. 3-6 ปี

ตอบ. 3-5 ปี :

 

จะอัปเดตเพิ่มเรื่อยๆให้ได้ 100 ข้อ นะครับ….. ติดตามได้ที่ Facebook Page