ข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม


1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก. นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. เมื่อพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง. เมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตอบ ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา 2)

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มาตรา 6)

3. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนเท่าใดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกคะแนนเสียงเพื่อถอดสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 4
ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ง. ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5

ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (มาตรา 11)

4. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน
ข. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 2 คน
ค. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 3 คน
ง. ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 4 คน

ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 2 คน (มาตรา 17)

5. ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก ภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน

ตอบ ข. 15 วัน (มาตรา 22)

6. ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ประธานสภาฯ อบจ

ตอบ ค

7. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ก. สุขาภิบาล
ข. องค์การบริหารส่วนตำบล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. เมืองพัทยา

ตอบ ค

8. จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 25 คน
ข. 30 คน
ค. 35 คน
ง. 40 คน

ตอบ ข

9. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่
ก. วันเลือกตั้ง
ข. วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. วันที่ กกต. ประกาศรับรอง
ง. วันที่ได้รับรองผลคะแนน

ตอบ ก

10. ให้มีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3คน
ง. เท่ากับจำนวนประธานสภาฯ

ตอบ ข

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษียาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละ
ก. 1 สตางค์
ข. 5 สตางค์
ค. 10 สตางค์
ง. 1 บาท

ตอบ ก

โหลด พรบ.

ใส่ความเห็น