แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่ (ตามมาตรา 2)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ให้ไว้วันที่

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้วันที่ (หมายถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ก. 15 เมษายน 2562
ข. 16 เมษายน 2562
ค. 17 เมษายน 2562
ง. 18 เมษายน 2562

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 เป็นฉบับที่เท่าไหร่

ก. ฉบับที่ 5
ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7
ง. ฉบับที่ 8

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละกี่คน (ตามมาตรา 45)

ก. 1  คน
ข. 2  คน
ค. 3  คน
ง. 4  คน

ให้ถือเขตใดเป็นเขตเลือกตั้ง มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามมาตรา 45)

ก. เขตหมู่บ้าน
ข. เขตเทศบาล
ค. เขตตำบล
ง. เขตอำเภอ

ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (ตามมาตรา 45)

ก. 15 คน
ข. 20 คน
ค. 25 คน
ง. 30 คน

ใครมีอำนาจ รวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ (ตามมาตรา 45)

ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. กำนัน
ค. นายอำเภอ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง และต้องดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายวันที่ (ตามมาตรา 45)

ก. 30 กุมภาพันธ์ ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ข. 30 ธันวาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. 30 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. 30 มกราคม ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี

ก. 4 ปี
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
ง. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ก. หมู่บ้านละ 1 คน
ข. 6 คน
ค. 12 คน
ง. ไม่เกิน 12 คน


ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. 6 คน
ข. 3 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 2 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 4 คน

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน

ก. เขตเลือกตั้งละ 1 คน
ข. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
ค. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
ง. เขตเลือกตั้งละ 5 คน

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ หรือกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 64/2 วรรคสาม ใครเป็นผู้สอบสวน

ก.  มาตรา 47 ทวิ
ข.  นายอำเภอ
ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.  ประธาน กกต. จังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อใดถูกต้องที่สุด)

ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ค. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
ง. 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด (มาตรา 58/2)

ก. 1 วาระ
ข. 4 ปี
ค. 1 วาระ นับแต่นายกฯ คนเดิมพ้นจากตำแหน่ง
ง. 4 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุด ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน (มาตรา 64)

ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในเรื่องใด (มาตรา 67)

ก. การดูแลการจราจร
ข. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ค. การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ

ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าตามข้อใด (มาตรา 90)

ก. ชี้แจง
ข. แนะนำ
ค. ตักเตือน
ง. ถูกทุกข้อ

ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายก อบต. โดยพลัน เมื่อปรากฎว่า (มาตรา 90/1)

ก. จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำเภอหน้าที
ข. ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำเภอหน้าที่
ค. ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา 90
ง. ถูกทุกข้อ

โหลด พรบ.