แบบทดสอบออนไลน์ นักสังคมสงเคราะห์

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบ ก่อนสอบสนามจริง การทำข้อสอบผิดหรือไม่มั่นใจในคำตอบที่ตนเองตอบ ให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม 

1
Created on

นักสังคมสงเคราะห์

แบบทดสอบออนไลน์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สำหรับทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับผู้ที่สอบ การทำข้อสอบผิดหรือไม่มั่นใจในคำตอบที่ตนเองตอบ ให้เรากลับไปทบทวนในบทหรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

1 / 20

“มีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดหน้าตลาดสดพิมลชัย บริเวณร้านค้าส่ง อ. เมืองยะลา จ.ยะลา เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย เจ้าหน้าที่นําตัว ส่งรพ.ศูนย์ฯยะลา รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ และเมื่อมีการระเบิดหรือการก่อการร้ายแต่ละครั้งในสี่จังหวัดภาคใต้และกับเหตุการณ์ ในครั้งนี้ ก็จะถูกประณามว่าเป็นฝีมือก่อการร้ายของมุสลิมอย่างแน่นอน”
ข้อความนี้สะท้อนแนวคิดใด

2 / 20

ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์

3 / 20

หลักการที่สำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ

4 / 20

ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

5 / 20

นักสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท

6 / 20

นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร

7 / 20

การให้บริการสังคมสงเคราะห์โดยตรงแก่บุคคลผู้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน คือวิธีการสังคมสงเคราะห์ประเภทใด

8 / 20

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ คือวันใด

9 / 20

ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

10 / 20

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุกี่ปี

11 / 20

ข้อใดคือการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับสตรี

12 / 20

กองทุนช่วยเหลือโจทก์และจำเลย เพื่อนําเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว ค่าจ้าง ทนายความฯ ของโจทก์และจำเลยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความ เป็นธรรม ได้แก่ กองทุนใด

13 / 20

คนพิการทางสติปัญญาไม่ได้รับการพิจารณาในการรับเข้าทำงานเหมือนคนพิการประเภทอื่นๆ เนื่องจากข้อจำกัดในการปรับตัวและเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงาน ข้อใดให้ความหมายที่ถูกต้อง ในปรัชญาฐานคิดด้านธรรมชาติมนุษย์

14 / 20

ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของวิธีการสังคมสงเคราะห์

15 / 20

ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

16 / 20

นโยบายที่ประกาศว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” (No one left behind) มีที่มา เป็นครั้งแรก ตรงกับข้อใด

17 / 20

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านใด

18 / 20

ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์

19 / 20

Micro Social Work คือ

20 / 20

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในข้อใด จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

Your score is

The average score is 0%

0%

รวมคู่มือเตรียนมสอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รวมคู่มือเตรียนมสอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อัปเดตเนื้อหาตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน ครบจบตรงประเด็น

395.00฿585.00฿
395.00฿670.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿705.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿