รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นที่ต้องรู้เกียวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่
  – 1 มิ.ย. 2565
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่
  – 27 พฤษภาคม 2563
 • pdpa ย่อมาจาก pdpa ย่อมาจาก
  – Personal Data Protection Act
 • โทษของ PDPA
  – ทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง
  – ทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท
  – ทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีไว้เพื่ออะไร?
  – เพื่อให้ผู้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้อย่างสงบสุข
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  – ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา: 18 มิถุนายน 2550
  – ให้ไว้ ณ วันที่ 10 18 มิถุนายน 2550
  – มีผลใช้บังคับตั้งแต่: 19 กรกฎาคม 2550
 • การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ มีความผิดตรงตามมาตราใด
  – มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน การเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)
 • การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง มีความผิดตรงตามมาตราใด
  – มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)
 • ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้น เป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ มีความผิดตรงตามมาตราใด
  -มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้น เป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000)
 • นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก มีความผิดตรงตามมาตราใด
  – มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,0000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ)
  – (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  – ๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  – (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  – (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  – (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
 • IP ในแต่ละ Class
  – Class A จะเริ่มต้นตั้งแต่ 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255
  – Class B จะเริ่มต้นตั้งแต่ 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255
  – Class C จะเริ่มต้นตั้งแต่ 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255
  – Class D จะเริ่มต้นตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255
  – Class E จะเริ่มต้นตั้งแต่ 240.0.0.0 ถึง 255.255.255.255
  IP ที่สามารถนำไป Set ให้อุปกรณ์หรือ Host ได้จะมีอยู่3 Class คือ Class A, B และ C ส่วน IP Class D จะสงวนไว้ใช้สำหรับงาน multicast applications และ IP Class E จะสงวนไว้สำหรับงานวิจัย หรือ ไว้ใช้ในอนาคต
 • ISP คือ
  – Internet service provider (ISP) หรือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ บริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • SSL คือ
  – Secure Socket Laye ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ที่ได้มีการผูกไว้กับ Private Key ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • HTTPS
  – Hypertext Transfer Protocol Secur ความปลอดภัยของโปรโตคอล HTTP ที่ใช้ SSL /TLS โปรโตคอล
 • nslookup คือ
  – คำสั่งสำหรับตรวจสอบหมายเลข IP Address ของโดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ ว่ามีหมายเลข IP Address อะไร
 • ping คือ
  – Ping จะส่งข้อมูลไปหา Host ปลายทาง และเมื่อ Host ปลายทางตอบกลับมาหาเรา จะมีการสรุปเวลาที่เรียกว่าค่า Round Trip Time (RTT)
 • NPM คือ
  – Node Package Manager คือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ package ของ Node.Js
 • package.json
  – คือไฟล์ json ที่อยู่ใน root directory ของ npm package ทุก ๆ อันซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลสำคัญสำหรับให้ npm สามารถอ่านแล้วรู้ว่าจะต้องทำงานยังไงกับ package บ้าง