แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ที่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสำหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน ตำแหน่งต่างที่ประกาศสอบ โหลดไฟล์ PDF ได้ฟรี


 WATER for all หมายถึง

ก. น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
ข. น้ำเพื่อชีวิต
ค. น้ำเพื่อโลก
ง. น้ำเพื่อประชาชน

ตอบ น้ำเพื่อสรรพสิ่ง

สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด

ก. 1456
ข. 1406
ค. 1560
ง. 1460

ตอบ 1460

ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน

ก. 1406 ชลประทาน บริการประชาชน
ข. 1460 ชลประทาน บริการประชาชน
ค. 1456 ชลประทาน บริการชุมชน
ง. 1460 ชลประทาน บริการชุมชน

ตอบ 1460 ชลประทาน บริการประชาชน

งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร

ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง
ค. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในต่างประเทศ
ง. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ตอบ วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในไทย และ  เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลอง

ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง

ก. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง.  รัชกาลที่ 5

ตอบ รัชกาลที่ 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“กรมทดน้ำ” ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด

ก. 29 กันยายน 2459
ข. 30 กันยายน 2457
ค. 29 ตุลาคม  2459
ง. 30  ตุลาคม 2459

ตอบ 30 กันยายน 2457

โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยคือเขื่อนใด

ก. เขื่อนลำปาว
ข. เขื่อนป่าสัก
ค. เขื่อนภูมิพล
ง. เขื่อนพระราม 6

ตอบ เขื่อนพระราม 6 

เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่จังหวัดใด

ก. พระนครศรีอยุธยา
ข. ตราด
ค. กาฬสินธุ์
ง. ลพบุรี

ตอบ พระนครศรีอยุธยา (เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด

ก. 21 มกราคม 2476
ข. 20 มกราคม 2476
ค. 21 มีนาคม 2471
ง. 20 มีนาคม 2470

ตอบ 20 มีนาคม 2470

กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงคมนาคม
ง. กระทรวงพลังงาน

ตอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64)

ก. นายประพิศ จันทร์มา
ข. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ค. นายชลิตดำรงศักดิ์
ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์

ตอบ นายประพิศ จันทร์มา

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 64) แนะนำดูข้อมูลอัพเดทที่เว็บกรม

ก. “น้ำสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ข. “น้ำอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง”
ค. “น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคง”
ง. “กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580”

ตอบ กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2580

ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร

ก. เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ข. ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ
ค. เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ถูกทุกข้อ

เครื่องหมายรูปกลมลาย ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับด้านข้างทั้งสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด

ก. ครุฑ
ข. ดอกบัว
ค. งู
ง. พญานาค

ตอบ พญานาค

อักษรที่เขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน คืออะไร

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมชลประทาน
ค. ชลประทาน บริการประชาชน
ง. กรมทดน้ำ

ตอบ กรมชลประทาน

กรมชลประทานมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ก. Water Teamwork & Networking
ข. Royal Irrigation Department
ค. Department Expertise
ง. Authority Meteorological

ตอบ Royal Irrigation Department

ประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักกี่ลุ่มน้ำ

ก. 25ลุ่มน้ำ
ข. 30 ลุ่มน้ำ
ค.15 ลุ่มน้ำ
ง. 20 ลุ่มน้ำ

ตอบ 25 ลุ่มน้ำ

เว็บไซต์หลักของกรมชลประทาน คือข้อใด

ก. rid.go.th
ข. rit.com
ค. rid.ac.th
ง. rib.go.th

ตอบ rid.go.th

ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ กรมชลประทาน

ก. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ค. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
ง. เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

ตอบ เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ


แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งต่างๆ

395.00฿585.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 2566

395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿
395.00฿605.00฿