กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประกาศสมัคร ประจำปี 2564

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 2564
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา 2564

การรับสมัครกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ตำแหน่งที่เปิดรับประจำปี 2564

 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)
 2. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)
 3. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)
 4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสังคมศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)
 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)
 6. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)