กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบ 2564

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบ 2564
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

1. นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด หรือมีใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

3. นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4. นักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิค

5. นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

6. พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. ผู้ดูแลผู้ได้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

8. พี่เลี้ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 1 ปี

9. พนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย


 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2565

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นักจิตวิทยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นิติกร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿
 • แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2564

  395.00฿605.00฿